ഷാഹിന ഇ കെ
... 'വയ്യ നിനക്ക്,
വേണമൊരു താങ്ങ് '..
അവന്‍ പെണ്ണിനോട് മൊഴിഞ്ഞു .
അവള്‍ നടക്കെ
വാതക്കാലിഴഞ്ഞു,
അവളുറങ്ങിയ പഞ്ഞിക്കിടക്ക
വാതക്കുഴമ്പ് മണത്തു .
'നിങ്ങളില്ലേ ,എന്റെ കുഞ്ഞു മക്കളും'..
അവള്‍ അടുപ്പ് കൂട്ടുകയും ,
കൂട്ടിരുന്നൂട്ടുകയും ,
കൂടെ കിടക്കുകയും..
'ഞാന്‍ ഒരുത്തിയെ കൂടിക്കൂട്ടട്ടെ ,
നിനക്കായി ,
നിനക്കായി മാത്രം..
സ്വന്തമെന്നു നിന്നെ നോക്കുമൊരാള്‍?
ഇരുളില്‍
അവളുടെ വിയര്‍പ്പൂറ്റെ
അവനൊരു തെളിചോദ്യമായ്
ഉത്തരം കാത്തു കിതച്ചു.
കഥ തോര്‍ന്ന് പകല്‍ പിറന്നു .
അറബിക്കഥയിലെ
കഥ തീര്‍ന്നൊരു
പെണ്ണിനും ശിരചേദം

1 comments:

Muyyam Rajan said...

ശിരഛേദം

Post a Comment